Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De Ondernemer:THE FITNESSCLUB DELFT, nr. KvK 53508106 te Den Haag, gevestigd Schieweg 89a, 2627 AT te Delft, ook te noemen: The Fitnessclub en Incassant.
De Consument:natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sport of fitnessactiviteiten, ook wel lid of The Fitnessclub-lid genoemd.
Sport en fitness:een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst:overeenkomst tussen Ondernemer en Consument ter zake van Sport & Fitness, in de vorm van een door Consument gekozen abonnement.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness en groepslessen die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

The Fitnessclub biedt Consument de mogelijkheid om onder meer te werken aan zijn/haar conditie, figuur, kracht, ontspanning, gezondheid en/of revalidatie, met al haar middelen die daarvoor ter beschikking staan. De Consument betaalt hiervoor een vergoeding/contributie aan The Fitnessclub.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  • de vermelding van de mogelijkheid om de sportruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het abonnement en op welk moment de kosten mogelijk door de Ondernemer op grond van artikel 8 jaarlijks verhoogd kunnen worden. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en
  • het huishoudelijk reglement (de Huisregels).
 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 4. Het aanbod van deze algemene voorwaarden gaat schriftelijk of elektronisch verzegeld, welke ook is in te zien via de website www.thefitnessclubdelft.nl
 5. Bij inschrijving worden entreekosten en administratiekosten berekend.
 6. Het is van belang dat Consument zijn/haar juiste e-mailadres opgeeft omdat alle belangrijke communicatie via e-mail geschiedt. Op deze manier kan Consument op de hoogte gehouden worden van alle gang van zaken en info omtrent The Fitnessclub.
  Verandering van e-mailadres dient door het gebruiker tijdig te worden doorgegeven.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Alle door Consument verstrekte persoonlijke gegevens aan de Ondernemer worden enkel en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en versturen van digitale informatie van de Ondernemer en strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 4. Indien The Fitnessclub vraagt om persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid van Consument te verstrekken, zal The Fitnessclub deze gegevens uitsluitend verzamelen uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor Consument goed en passend (fitness)advies. The Fitnessclub kan Consument immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien The Fitnessclub van gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte is. De gegevens van Consument betreffende zijn/haar gezondheid worden door The Fitnessclub dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. The Fitnessclub zal persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op verzoek van Consument onverwijld uit de bestanden verwijderd.
  Zonder uitdrukkelijke toestemming van Consument zal The Fitnessclub zijn/haar persoonsgegevens niet verwerken. The Fitnessclub zal geen gegevens van Consument verzamelen indien hij/zij daar geen toestemming. Door ondertekening gaat Consument akkoord met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door het fitnesscentrum als hiervoor bedoeld. Zie Privacy.
  1. Aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden en mede te worden ondertekend. Deze aanmelding kan uitsluitend aan de receptie van The Fitnessclub plaatsvinden. Personen die deze overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid dan ook zijn aansprakelijk voor alle financiële consequenties daaraan verbonden.
  2. Jongeren van 14 tot 16 jaar kunnen bij The Fitnessclub trainen indien zij in bezit zijn van een geldige The Fitnessclub-ledenpas én ‘uitsluitend’ onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend The Fitnessclub-lid van 16 jaar of ouder.
 5. De overeenkomst start vanaf de dag van inschrijving of een later gekozen en overeengekomen datum.

Artikel 5. Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingrecht eindigt eerder indien en op het moment dat de Consument gebruik maakt van de sportfaciliteiten (als men in die week dus is komen sporten, vervalt de herroeping).
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en Consument maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is Consument een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin Consument gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6. Duur Overeenkomst

 1. The Fitnessclub biedt de Consument ten minste de keuze uit een abonnement van drie(3) of twaalf(12) kalendermaanden. Na het aflopen van de eerste termijn wordt het abonnement voor onbepaalde tijd verlengd, telkenmale met één kalendermaand tot wederopzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 2. Tijdens de lopende termijn kan het abonnement niet worden stopgezet of opgezegd, m.u.v. het gestelde in artikel 7 lid 2 en lid 4.

Artikel 7. Opzegging/tijdelijke stopzetting

 1. Opzeggen kan ‘persoonlijk’ aan de balie, via ‘email’ of d.m.v. een ‘brief’ naar ons hoofdkantoor te sturen: The Fitnessclub Delft t.a.v. ledenadministratie, Schieweg 89-a, 2627 AT Delft. Consument ontvangt een bevestiging van opzegging. Een opzegging via social media wordt niet in behandeling genomen! De social media wordt door ons gebruikt voor marketing doeleinden en niet als communicatiemiddel.
  Een opzegging met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd. In dat geval wordt de ontvangstdatum als opzegdatum gebruikt, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.
 2. Tijdelijke stopzetting:
  1. naast de opzegmogelijkheid bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid in geval van een blessure/ziekte, zwangerschap of een verblijf in het buitenland voor werk, school of stage. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten, dan kan de contractsperiode aansluitend worden verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. In alle gevallen dient er wel een bewijs geleverd te worden.
  2. In geval van een blessure/ziekte dient dit een medische verklaring te zijn of verklaring van de arts.
  3. Voor verblijf in het buitenland dient Consument een werkgeversverklaring, een verklaring van de school of de stageplek te overhandigen. Een vliegticket is niet voldoende bewijs.
  4. Bij zwangerschap en een blessure is de maximale onderbrekingstermijn 3 maanden (indien langer dan 3 maanden, dan in overleg met het management). Voor het verblijf in het buitenland wordt de periode in de verklaring aangehouden.
  5. Onderbreking met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Als het abonnement in het eerste contracttermijn wordt onderbroken verschuift de einddatum van het abonnement met de onderbrekingstermijn.
 3. Indien de deelnemer, door welke oorzaak dan ook ‘zonder bericht’ geen gebruik maakt van de faciliteiten in de club, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.
 4. Tussentijdse opzegging door Consument alleen mogelijk indien:
  1. de Consument een ander woonadres krijgt, buiten een straal van 12 kilometer en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de sportactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze situatie geen sprake.
  2. het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Consument dient een schriftelijk bewijs/verklaring van de arts of specialist te overleggen.
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en 4 van dit artikel is de Ondernemer gerechtigd om de abonnementsbijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende (hogere) abonnementsbijdrage.
 6. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of, de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

Artikel 8. Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer minimaal 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging van abonnementskosten plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen een maand na de bekendmaking te ontbinden.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW of andere kosten die hieruit voortvloeien, zoals administratiekosten e.d.

Artikel 9. Betaling

 1. De vergoeding wordt in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen:
  1. middels doorlopende machtiging via automatische bankincasso of via pin aan de balie.
 2. Bij aanmelding betaalt Consument de maand van inschrijving en aansluitende kosten ineens aan de balie. Per eerstvolgende maand wordt er via automatische bankincasso geïnd.
 3. Bij betaling per 1 jaar in één keer gaat het abonnement na 1 jaar over in automatische bankincasso per maand, tenzij er wederom voor 1 jaar wordt gecontinueerd en in één keer vooraf wordt voldaan.
 4. Door ondertekening van de overeenkomst geeft Consument toestemming aan The Fitnessclub doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar diens bank om een bedrag van zijn/haar rekening af te laten schrijven wegens contributie en/of afgenomen diensten/goederen en de bank om doorlopend een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven overeenkomstig de incasso-opdracht.
 5. Consument gaat bij ondertekening akkoord dat incassant afziet van vooraankondiging van de incasso-opdracht.
 6. De vergoeding via automatische incasso wordt vóóraf geïncasseerd omstreeks de 26e van de kalendermaand voor de daaropvolgende maand. Wanneer deze datum in het weekend of op een nationale feestdag valt, dan wordt er op de eerstvolgende werkdag geïnd.
 7. Als Consument het niet eens is met een afschrijving, dan kan Consument deze laten terugboeken. Consument kan hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met de bank en de bank informeren naar de voorwaarden. Een stornering, evenals een intrekking van de machtiging geeft geen ontheffing of uitstel van betaling.
 8. Bij niet tijdige betaling van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke redden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling is de Consument zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Consument wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. Er kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 9. Indien de Consument, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen in gebreke blijft, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
 10. In geval de Consument in verzuim is met de volledige betaling dan is de Consument (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
  1. De ondernemer maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximale toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande berdag-na het intreden van het verzuim-niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan.
  2. De buitengerechtelijke kosten zijn alsvolgt:
   -minimumtarief € 40,-
   -15% over eerste € 2.500,-
   -10% over volgende € 2.500,-
   -5% over volgende € 5.000,-
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Consument de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot het fitnesscentrum te weigeren en om buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen te nemen ter effectuering van haar rechten.

Artikel 10. Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten maar aanvaardt behoudens gebleken tekortkoming geen aansprakelijkheid ter zake.

Artikel 11. Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) regelement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Consument dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed van drank, drugs, medicijnen of dopinggeduide middelen Zie ook art. 7 lid 6.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in het pand van de Ondernemer.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 12. Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen tijdig op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende een maand na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt.
 3. De Consument kan de overeenkomst van 12 maanden tussentijds upgraden of downgraden. Een wijziging van het abonnement gaat altijd per de 1e van de volgende maand in. Upgraden van het abonnement kan in het lopende contractjaar geschieden. Voor het downgraden dient een nieuw abonnement van 12 maanden te worden afgesloten. Abonnementen korter dan de duur van 12 maanden kunnen niet worden gewijzigd.

Artikel 13. Bewijs van deelname/toegangspas

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname bestaat uit een persoonlijke toegangspas die onder andere wordt gebruikt voor registratie van het bezoek en de bediening van de lockers in de kleedruimtes. Derhalve dient de Consument de toegangspas altijd bij zich te hebben tijdens het bezoek.
 2. De toegangspas is persoonsgebonden/strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Indien de toegangspas verloren is gegaan of is beschadigd dan kan een nieuwe worden aangeschaft. De Ondernemer is gerechtigd hiervoor € 10,00 in rekening te brengen.

Artikel 14. Risico en aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van 1.000.000,- euro per geval.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.
 4. Consument is zich ervan bewust dat beoefening van sport risico’s met zich mee brengt en verklaart dat hij/zij enig ongeval, letsel of schade die tengevolge het onderhavige sportonderricht bij The Fitnessclub kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. De Algemene Voorwaarden en huisregels van The Fitnessclub staan op de website www.thefitnessclubdelft.nl en zijn bij de receptie van The Fitnessclub opvraagbaar.

Artikel 16. Tot Slot

Door zijn/haar ondertekening van de overeenkomst verklaart Consument deze Algemene Voorwaarden en Huisregelement van The Fitnessclub te accepteren. Deze Algemene Voorwaarden en huisregels beheersen de rechtsverhouding tussen The Fitnessclub en Consument.

PRIVACYVERKLARING

The Fitnessclub hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring, alszodanig omschreven in een apart hoofdstuk Privacy, willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van Consument.